Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ


Ἐπί τῇ θλιβερᾷ έπετείῳ τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, ἡ ὁποία ἔγινε τήν 29ην Μαΐου 1453, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, διοργανώνει, ὡς ἐποφειλόμενη τιμή πρός τούς πεσόντες, Ἐκδήλωση Μνήμης, τήν Δευτέρα 28ην Μαΐου ἐ.ἔ. καί ὥρα 19.30  εἰς τήν αἴθουσα τοῦ νέου Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου βαθέος) κατά τήν ὁποία θά ὁμιλήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, μέ θέμα: «Πρέπει νά θυμόμαστε τήν Ἅλωση !»

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος Δέησις διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν ἐθνομαρτύρων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν ἡρωϊκῶς ἀγωνισάμενοι κατά τήν προάσπισιν τῆς Βασιλεύουσας, μέ πρῶτο, τόν τελευταῖο πρόμαχο αὐτῆς αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο τόν Παλαιολόγο καί θά ἀναγνωσθῇ εἰδική πρός τοῦτο συνταχθεῖσα εὐχή.
Παρόμοια ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθῆ εἰς τήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Καρλοβάσου, τό Σάββατο 2 Ἰουνίου καί  ὥρα 19.30.