Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Μήνυμα Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἑορτάζουμε σήμερα τρεῖς Μεγάλους Ἱεράρχες τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί διακεκριμένους Δασκάλους τῆς Παιδείας· τόν Μέγα Βασίλειο, τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν Ἰωάννη  τόν Χρυσόστομο, βλαστήματα ἀντάξια τριῶν μεγάλων μητρικῶν μορφῶν: τῆς Ἐμμέλειας, τῆς  Νόννας  καί  τῆς Ἀνθούσας, ἀντίστοιχα. Ἀπό αὐτές διδάχθηκαν τήν πίστη καί τήν πύρινη ἀγάπη γιά τόν Χριστό. Ἀνδρώθηκαν ὅμως πνευματικά καί μορφώθηκαν πολύπλευρα σπουδάζοντας ἑλληνική φιλολογία, φιλοσοφία, γεωμετρία, ἀστρονομία, νομική, ἰατρική καί θεολογία. 
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς μεγάλοι θεολόγοι καί συνάμα κάτοχοι τῆς ἑλληνικῆς σοφίας ξεχωρίζουν γιά τή σύνθεση Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας.  Μέσα ἀπό τά μνημειώδη συγγράμματά τους ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἐντρυφήσουμε στό πνεῦμα καί τή διδασκαλία τους. νά ἀντιληφθοῦμε γιατί εἶναι ξεχωριστοί γιά ὅλους ἐμᾶς καί τούς τιμᾶμε μέ τήν σημερινή γιορτή.
 Ὁλοκληρωμένες πνευματικά προσωπικότητες καί οἱ Τρεῖς τους διακόνησαν τόν Χριστό στό πρόσωπο τοῦ κάθε ἀνθρώπου μέ συνέπεια καί  ζῆλο ὥστε ἡ κοινωνική διδασκαλία καί πρακτική τους ἀποτιμᾶται ἀκόμη καί σήμερα ὡς μοναδική καί συνάμα πρότυπη γιά τόν παραδειγματισμό ὅλων μας. Ὁμιλοῦσαν δηλαδή καί ἔκαναν πράξη τά ὅσα δίδασκαν. Ἀνέτρεψαν ἀντικοινωνικές ἰδέες καί ἀπάνθρωπες ἀποφάσεις τῆς ἐποχῆς τους.  Ἐφάρμοσαν μέ ἀκρίβεια τόν εὐαγγελικό τρόπο ζωῆς καί ἐνέπνευσαν μέ τίς πρωτοβουλίες τους τήν κοινωνική δικαιοσύνη μέσα ἀπό τήν κοινοκτημοσύνη, δηλαδή  τό μοίρασμα τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καί τή συμπαράσταση σέ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη. Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἔγιναν πραγματικότητα οἱ κοινωνικοί τους ὁραματισμοί: δεν ἔφυγε ἄνθρωπος ἀπό κοντά τους χωρίς νά γευτεῖ ἔμπρακτα τήν ἀγάπη, τή συμπόνια καί τή συμπαράσταση στά προβλήματά τους, ὅπως ἀκριβῶς ὁρίζει ἡ  διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 Δίδασκαν, μέ βάση τήν Ἁγία Γραφή καί τήν ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τόν τρόπο, ὥστε ἡ ζωή τῶν χριστιανῶν νά εἶναι σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀγωνιζόταν παράλληλα να ἀποκαλύπτουν τή νοθεία τῆς πίστης ἀπό τούς αἱρετικούς γιά νά διασφαλίσουν τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων μακρυά ἀπό τήν κακία τοῦ κόσμου καί  τήν πονηρία τοῦ διαβόλου.
 Ἄς μή σκεφθεῖ ὅμως κάποιος, πώς ὅλα αὐτά τά πέτυχαν εὔκολα καί χωρίς δυσχέρειες! Ἀντιμετώπισαν τρομερές δυσκολίες καί ἀνυπέρβλητα  ἐμπόδια. Ἐπειδή ὅμως ἀγαποῦσαν εἰλικρινά τόν Χριστό, Τοῦ ἐμπιστεύονταν τή ζωή τους καί ἐναπέθεταν σ’ Ἐκεῖνον τή λύση τῶν προβλημάτων τους.
Καί ὁ Χριστός γιά νά ἀνταμείψει τήν ἀγάπη τους΄, τούς ἔδινε τήν χάρη Του κι ἔτσι ἔπαιρναν δύναμη καί γιά νά ἀντέχουν στίς κάθε εἴδους δοκιμασίες, ἀλλά καί νά ἀνταπεξέρχονται τόσο στίς προσδοκίες τῶν ἀνθρώπων, ὅσο καί στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἱερῆς τους ἀποστολῆς. Κάθε φορά πού αἰσθάνονταν στούς ὤμους τους βαρύ τόν σταυρό τῶν δυσκολιῶν καί τῶν θλίψεων, ἔφερναν στό μυαλό τους τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ μας, ὅπως τόν ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος: «Ἐλάτε κοντά μου ὅλοι ὅσοι μοχθῆτε καί κουράζεσθε(…) διότι ὅταν μέ ἀκοῦτε καί τηρεῖτε τίς ἐντολές μου τότε ἐλαφραίνει τό φορτίο σας, γιατί  Ἐγώ σᾶς βοηθῶ νά τό σηκώνετε» (βλ. Ματθ. ια΄ 28-30)
Ἡ ἀγάπη τους γιά τόν Θεό, ἡ ἐμπιστοσύνη στήν θεϊκή Του πρόνοια, ἡ ὁμολογία τῆς ὀρθόδοξης πίστης μέσα ἀπό τή διδασκαλία καί τήν πορεία τῆς ζωῆς τους, ἀποτελοῦν γιά ὅλους μας ἀλλά κατεξοχήν  γιά ἐσᾶς τούς νέους τό προσκλητήριο, γιά νά μπορέσουμε νά ἀντιμετωπίσουμε νικηφόρα ὅλες τίς δυσκολίες καί νά ὑπερβοῦμε ὅλα τά ἐμπόδια, πού κάνουν τή ζωή μας σκληρή καί ἄχαρη. Τό παράδειγμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀποτελεῖ τήν λύση, ὥστε νά  ἐξέλθουμε κι ἐμεῖς, ὡς  ἔθνος  καί  ὡς πρόσωπα, ἀπό τήν κρίση, πού  μᾶς κυκλώνει  ἀσφυκτικά καί χωρίς νά ξεχνοῦμε ὅτι  «ὁ Ἰησοῦς Χριστός παραμένει ὁ ἴδιος καί τότε καί σήμερα καί στή διάρκεια ὅλων τῶν αἰώνων.» (βλ. Ἑβρ. ιγ,8).
Ἀγαπητά μου παιδιά, ἀγαπητοί ἐκπαιδευτικοί καί γονεῖς,
Σήμερα ὅλοι μας καί κυρίως οἱ Μαθητές, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τέτοια φωτεινά πρότυπα καί παραδείγματα, ὥστε ἀκολουθώντας τό παράδειγμά τους νά ἀγωνιστοῦμε ἀποτελεσματικά γιά νά κερδίσουμε τήν ὀμορφιά μιᾶς εὐλογημένης βιοτῆς. Ἄς τούς ἱκετεύσουμε νά πρεσβεύουν ἀδιάλειπτα στόν Κύριο γιά τήν προσωπική, ἀλλά  καί  τήν σωστική πρόοδο  ὅλων  μας, ἔχοντας στό νοῦ καί τήν καρδιά μας κοντά στά τόσα ἄλλα, πού εἶπαμε σήμερα καί τά λόγια τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Εἶναι μεγάλη ἡ δύναμη τῆς ἐλπίδας μας στόν Χριστό. Μοιάζει μέ φρούριο, πού δέν ἐκπορθεῖται, μέ τεῖχος, πού δέν καταλαμβάνεται, μέ συμμαχία, πού δέν ἀντιμετωπίζεται, μέ ὅπλο, πού δέν νικιέται, μέ δύναμη, πού δέν ξεπερνιέται καί τό πιό σπουδαῖο εἶναι ὅτι ἀπό ἐκεῖ πού δέν ἔχεις τίποτε, ἡ ἐλπίδα στόν Θεό σοῦ προσφέρει τά πάντα...Γιατί ἡ ἐλπίδα στό Θεό τά ρυθμίζει ὅλα καί ὅλα τά τακτοποιεῖ».
Χρόνια πολλά καί κατά πάντα εὐλογημένα!

Μέ ὅλη μου τήν πατρική ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης
+ Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Ἑορταστική ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσέβιος, σᾶς προσκαλεῖ νά παραστεῖτε στήν ἑορταστική ἐκδήλωση τήν ὁποία διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί πρός τιμήν τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῶν ὑπηρετούντων στά Νησιά μας.
Ἡ ἐκδήλωσις, θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τετάρτη 30 Ἰανουαρίου 2013 καί ὥρα 18.30, στό Πνευματικό Πολιτιστικό  Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σάμου.
Κατ΄ αὐτήν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Λέλος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλης Παναγίας, θά ἀναπτύξει ἐπίκαιρο καί ἐνδιαφέρον θέμα.
Θά ἀκολουθήσει μικρά δεξίωσις.

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Μετακατασκηνωτική συνάντηση Νέων.Με την συμμετοχή 40 περίπου νέων ( αγοριών και κοριτσιών Γυμνασίου –Λυκείου ), οι οποίοι πέρασαν από τις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως μας το καλοκαίρι του 2012 . Πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετακατασκηνωτική συνάντηση  την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ Ευσεβίου.
Ο Σεβασμιώτατος αφού ευλόγησε την πίτα των  στελεχών της Κατασκηνωτικής προσπάθειας της Ιεράς Μητροπόλεως μας μίλησε από καρδιάς στους παρευρισκόμενους  τονίζοντας την σπουδαιότητα της αρετής της ταπεινοφροσύνης, δίνοντας έτσι  το « μυστικό » για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την πνευματική , πρωτίστως , κρίση που διερχόμαστε. 
 Αντάλλαξε απόψεις με τους νέους, ευχήθηκε καλή και ευλογημένη χρονιά και προσκάλεσε όλους στην δεύτερη μετακατασκηνωτική συνάντηση την περίοδο των εορτών του Πάσχα , ώστε  « να θυμηθούν και να ξαναζήσουν στους χώρους της κατασκήνωσης στιγμές από την περασμένη κατασκηνωτική περίοδο και να ετοιμαστούν  για να ξαναζήσουν παρόμοιες το καλοκαίρι του 2013».  Η εκδήλωση έκλεισε με κατασκηνωτικά τραγούδια  και πολλές ευχές.

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Θεοφάνεια στην ακριτική Σάμο.Με λαμπρότητα εορτάσθηκαν τα Θεοφάνεια στα νησιά της Σάμου της Ικαρίας και των Φούρνων .
Επίκεντρο η Σάμος όπου ο Σεβασμιώτατος  προεξήρχε της πανηγυρικής  θείας Λειτουργίας και του Μεγάλου Αγιασμού στον Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου  Άνω Βαθέος. Στη συνέχεια εν πομπή στο λιμάνι του Βαθέως τέλεσε τον καθαγιασμό των υδάτων και έγινε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού , τιμές απέδωσαν άγημα του Στρατού μας και η φιλαρμονική « Βαθύλος ».
 Παρά την βροχή και το κρύο κατεδύθησαν πολλοί νέοι στα κρύα νερά της Σάμου. Τον Τίμιο Σταυρό ανάδυσε ο Κουρουλής Στυλιανός ο οποίος έλαβε ως ευλογία ασημένιο σταυρό . Παρέστησαν οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές και πλήθος πιστών.

O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Σάμου και Ικαρίας κοντά στους Φοιτητές.


Συνεστιάσεις φοιτητών και αποφοίτων πραγματοποιήθηκαν στο Βαθύ και στο Καρλόβασι.
Στην διάρκεια των συναντήσεων αυτών ο Σεβασμιώτατος Ποιμεναάρχης μας
 κ.κ Ευσέβιος είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει και να συζητήσει με τους νέους και τις νέες ,αλλά κυρίως να αφουγκραστεί τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους και να δώσει χρήσιμες  συμβουλευτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Οι φοιτητές εκδήλωσαν την χαρά και την ευγνωμοσύνη τους και έλαβαν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ευλογία

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.Όπως κάθε χρόνο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Σάμου Ικαρίας και Κορσεών κ.κ Ευσέβιος  έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα και έκαμε σύντομο απολογισμό του πνευματικού , ιεραποστολικού, νεανικού, κοινωνικού , πολιτιστικού και φιλανθρωπικού έργου που επιτελείται με την βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες των Σαμίων και Ικαρίων Αγίων. 
Προέτρεψε όλους σε ενότητα και ενίσχυση των αγώνων κατά την νέα χρονιά και κατέληξε « Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να σταθούμε  όρθιοι».

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2013.Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Τό λαμπρό καί ἐνθουσιῶδες ἀπολυτίκον τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε...» ἀφοῦ ἐξυμνήσει τήν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος κατά τό βάπτισμα τοῦ Κυρίου μας στόν Ἰορδάνη, ἀπό τόν Τίμιο Πρόδρομο Ἰωάννη τόν Βαπτιστή, στό τέλος του μᾶς καλεῖ νά δοξάσουμε τόν Κύριο καί Θεό μας Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ ὁποῖος μέ τό βάπτισμά του ἐφώτισε τόν κόσμο, ἐκπληρώνοντας τόν λόγο τοῦ Προφήτου Ἠσαα «Ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς».(βλ. Ματθ. δ, 16)
Μέ τό Βάπτισμά του ὁ Κύριός μας ἀπό τήν μιά μεριά ἐφώτισε τόν κόσμο, πού βρισκόταν μέσα στό σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρίας καί τῶν παθῶν καί ἀπό τήν ἄλλη συνέστησε γιά ὅλους ἐμᾶς τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, μέ σκοπό τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τήν πλάνη τοῦ διαβόλου, καί κατόπιν τή σωτηρία μας. Τό συνέστησε δέ «ἔργῳ καί λόγῳ». Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός βαπτίσθηκε, ἐάν καί εἶναι ἀναμάρτητος καί καμμία ἀνάγκη δέν εἶχε βαπτισμοῦ καί θέσπισε τό Βάπτισμα μέ τά ἐξῆς λόγια, ὅπως μᾶς τά διασώζει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων: «ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (α, 5) ἀναφερόμενος πρῶτον στήν πνευματική ἀναγέννηση τῶν Ἀποστόλων κατά τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, ὥστε κατά δεύτερον νά μποροῦν νά τηρήσουν τήν ἐντολή, πού τούς ἔδωσε μετά τήν Ἀνάσταση λέγοντας: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. κβ, 19) καί νά συντελέσουν καθοριστικά στήν πνευματική ἀναγέννηση τῶν ἀνθρώπων καί «ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται» (Μαρκ. ιστ 16).

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Έψαλαν τα κάλαντα στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.
Τα  κάλαντα της Πρωτοχρονιάς έψαλαν στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας η Στρατιωτική μπάντα της 79 ΑΔΤΕ, αντιπροσωπείες Στρατιωτικών Μονάδων , η Φιλαρμονική «Βαθύλος», αντιπροσωπείες συλλόγων, παιδιά των κατηχητικών σχολείων και ενοριακών συντροφιών ,καθώς και  πλήθος παιδιών και νέων.