Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 560 ΧΡΌΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.Ἐπί τῇ θλιβερᾷ έπετείῳ τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, ἡ ὁποία ἔγινε τήν 29ην Μαΐου 1453, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, διοργανώνει, ὡς ἐποφειλόμενη τιμή πρός τούς πεσόντες, Ἐκδήλωση Μνήμης, τήν Τετάρτη 5η Ἰουνίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 19.30  εἰς τήν αἴθουσα τοῦ νέου Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου βαθέος) κατά τήν ὁποία θά ὁμιλήσει ὁ κ. Γεώργιος Ἀγγελινάρας, μέ θέμα: «560 χρόνια Ἱστορική Μνήμη !»
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος Δέησις διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν ἐθνομαρτύρων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν ἡρωϊκῶς ἀγωνισάμενοι κατά τήν προάσπισιν τῆς Βασιλεύουσας, μέ πρῶτο, τόν τελευταῖο πρόμαχο αὐτῆς αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο τόν Παλαιολόγο καί θά ἀναγνωσθῇ εἰδική πρός τοῦτο συνταχθεῖσα εὐχή.
Παρόμοια ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθῆ εἰς τήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Καρλοβάσου, τή Δευτέρα  3 Ἰουνίου καί  ὥρα 19.30

Ἀνακοίνωση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας γιά τό πλοῖο «Νῆσος Μύκονος».Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας σχετικῶς μέ τίς προσεγγίσεις τοῦ πλοίου «Ν. ΜΥΚΟΝΟΣ» στούς λιμένες τοῦ Νομοῦ μας καί ἰδιαιτέρως στόν λιμένα Βαθέος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, εὑρισκόμενος στήν Ἀθήνα γιά συνοδικά καθήκοντα διαβεβαιώνει, ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν ἐκφράζει τήν ἀμέριστη συμπαράστασή της στήν κινητοποίηση αὐτή καί στηρίζει τό αἴτημα τῆς ἀπαραιτήτου προσεγγίσεως τοῦ πλοίου στόν λιμένα τοῦ Βαθέος.
Πρός τοῦτο ἄλλωστε ὁ Σεβασμιώτατος προσωπικῶς, καί μέ μόνο σκοπό τήν ἐξυπηρέτηση τῶν κατοίκων τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν καί τήν μετακίνησή τους μέ ἀξιόπλοα καί ἀσφαλῆ πλοία, ἀπό καί πρός τόν Πειραιᾶ, συμμετεῖχε σέ συναντήσεις μέ ἁρμοδίους φορεῖς. Κατόπιν δέ προφορικῶν αἰτήσεων καί παρακλήσεων φορέων καί ἁπλῶν κατοίκων τῶν Νησιῶν μας, ἀνέλαβε κατά καιρούς πρωτοβουλίες καί ἀπέστειλε ἐπιστολές καί διαβήματα μετά τῶν Ἀρχῶν τῶν Νησιῶν μας, τόσο στίς ἀκτοπλοϊκές ἐταιρεῖες, ὅσο καί τό Ὑπουργεῖο Ναυτιλίας τονίζοντας τήν ὑποχρέωσή τους νά μεριμνοῦν γιά τίς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν καί τήν ὅσο τό δυνατόν καλλίτερη ἐξυπηρέτησή τους μέ τήν προσέγγιση τῶν πλοίων σέ ὅλους τούς λιμένες τῶν Νησιῶν μας ἀνεξαιρέτως.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ. Τήν Κυριακήν 2αν Ἰουνίου 2013 (Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος) πανηγυρίζει ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐκ Χώρας Σάμου, ἒξωθεν τῆς κωμοπόλεως Χώρας, κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Σάββατον 1ην Ἰουνίου 2013, ὥρα 19.00' :

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. κ. Εὐσεβίου, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου θά λάβῃ χώραν ἡ λιτάνευσις τῆς Τιμίας Κάρας καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, πέριξ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ.

 Κυριακήν  2αν Ιουνίου 2013, ὥρα 07.15' :

Πανηγυρικός Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου.

Εἰς τάς ἀνωτέρω λατρευτικάς ἐκδηλώσεις θά ψάλῃ ἡ Χορωδία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Λήξη Κατηχητικών Συνάξεων.Η λήξη, για την φε­τινή ι­ε­ρα­πο­στο­λική χρο­νιά, των Ενοριακών Κα­τη­χη­τι­κών Συ­νά­ξεων της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Σά­μου καί Ι­κα­ρίας, πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε το Σάββατο 18  Μαΐου  στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεώς μας «Παναγία του Κότσικα».
Τα μέλη των Κα­τη­χη­τι­κών Συ­νά­ξεων, πού λει­τούρ­γη­σαν στίς Ε­νο­ρίες του Βα­θέος, του Καρ­λο­βά­σου, εξέδραμαν στις Κατασκηνώσεις του Κότσικα και είχαν την ευ­και­ρία νά συ­νο­μι­λή­σουν μέ τον Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη μας κ.κ. Ευ­σέ­βιο, νά α­κού­σουν τίς πα­τρι­κές του νου­θε­σίες, να ξεναγηθούν στους χώρους της κατασκήνωσης και  στους σύγχρονους χώρους αθλοπαιδιών και τέλος να περάσουν λίγες ώρες ξεγνοιασιάς και παιχνιδιού στο υπέροχο αυτό φυσικό περιβάλλον. Στο τέλος έλαβαν ως ευλογία dvd και άλλα νεανικά έντυπα ανανεώνοντας το ραντεβού με τις περιόδους λειτουργίας των κατασκηνώσεων.Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ.Με την πατρική πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ Ευσεβίου , σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις , Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, πραγματοποιήθηκε επιτυχημένος διαγωνισμός έργων εικαστικής τέχνης ( ζωγραφικής ) για τους μαθητές και μαθήτριες των τεσσάρων τελευταίων τάξεων των δημοτικών σχολείων καθώς και γραπτών κειμένων για τους μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων με θέμα «Εκατό χρόνια από την Ένωση της Σάμου με την Ελλάδα . Στο διαγωνισμό πήραν μέρος οι μαθητές και μαθήτριες των σχολείων του Νησιού.
Στην πανηγυρική τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Καρλοβασίων , ο Ποιμενάρχης μας  κ.κ Ευσέβιος απένειμε σε όλους τους συμμετέχοντες επαίνους καθώς και από ένα βιβλίο με την Ζωή και το Έργο του Κυρίου  ημών Ιησού Χριστού. Απένειμε , επίσης, και το χρηματικό βραβείο των 50 ευρώ στους μαθητές των οποίων τα έργα επελέγησαν από επιτροπή εκπαιδευτικών.
                                      

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Τον Μητροπολίτη Σάμου κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟ επισκέφθηκαν στο Μητροπολιτικό μέγαρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου οι πρωταθλήτριες της ομάδας βόλεϊ της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Σάμου.Οι πρωταθλήτριες της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Σάμου επισκέφθηκαν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟ.
Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟ επισκέφθηκαν στο Μητροπολιτικό μέγαρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου οι πρωταθλήτριες της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Σάμου με τον υπεύθυνο του τμήματος Βόλεϊ, Γενικό έφορο κ. Γεώργιο Αβραμίδη ο οποίος παρέδωσε μια μπάλα με όλα τα ονόματα τον αθλητριών και παρουσίασε της αθλήτριες και τον προπονητή στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη  κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟ κάνοντας μια μικρή αναδρομή το πως έφτασε η ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος δίχως οικονομική ενίσχυση από κανένα κρατικό φορέα αλλά και μη παίρνοντας ούτε ένα ευρώ από την Ομοσπονδία και την Τ.Ε ΕΟΠΕ Σάμου, που απαιτεί από της ομάδες να πληρώνουν ακόμα και τα μετάλλια που παίρνουν κατά την διάρκεια της απονομής του Κυπέλλου.

Επίσκεψη της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ. Ευσέβιο.Τον πρόεδρο της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιο Αβραμίδη τα μέλη μας και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου κ. Γεώργιο Σακερλή δέχθηκε σήμερα Παρασκευή 19-4-2013 στο γραφείο του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου Ικαρίας και Κορσεών κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΣ.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης και πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου κ. Γεώργιο Σακερλή με τα μέλη τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα της επικαιρότητας καθώς και ζητήματα Αστυνομικής φύσεως και να θυμηθούν παλαιότερες εποχές και στιγμές κατά την διάρκεια της υπηρεσίας των.
Κατά την συνάντηση ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης παρέδωσε στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας και Κορσεών κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟ το βιβλίο της Τ.Δ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης με τίτλο " Πάμε Πανεπιστήμιο " το οποίο αποτελεί σπουδαίο οδηγό σπουδών για παιδιά της Β' και Γ' Λυκείου ώστε να διατεθεί στους ιερείς και όχι μόνο που έχουν παιδιά στης παραπάνω τάξης του Λυκείου.

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ !!!               Η Ιερά Μητρόπολίς μας σε συνεργασία με το Ταχυδρομείο Σάμου κάλεσε στο Πνευματικό και Πολιτιστικό της κέντρο παιδιά αναξιοπαθούντων και πολυτέκνων οικογενειών και τους διένειμαν παιχνίδια γλυκά και κόκκινα αυγά. Ο Διευθυντής του ταχυδρομείου κ. Γρηγόριος Σαχίνογλου απηύθυνε χαιρετισμό και τόνισε ότι το Ταχυδρομείο στηρίζει την κοινωνία και στηρίζεται από  αυτήν , ο Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας  ομίλησε επίκαιρα και αφού  ευχαρίστησε τα Ελληνικά Ταχυδρομεία  ευχήθηκε στα παιδιά μαζί με την χαρά των παιχνιδιών να ζήσουν κυρίως την πνευματική χαρά της Αναστάσεως του Χριστού.
       Ανακοίνωσε δε  μία νέα προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως μας , την δωρεάν φιλοξενία όλων των παιδιών των αναξιοπαθούντων και πολυτέκνων οικογενειών στις τέσσερις περιόδους των Κατασκηνώσεων του Κότσικα.

Η «Νέα Τρίτη» στο Καρλόβασι της Σάμου.Έτσι ονομάζεται στη Σάμο η Τρίτη του Πάσχα. Κόκκινες σημαίες με λευκούς σταυρούς κυριαρχούν στους Ιερούς Ναούς και σε όλη την πόλη και δίνουν τον τόνο της χαράς και της νίκης του Χριστού.
Μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβάσου εκκλησιαστική πομπή από τις άλλες ενορίες και όλοι συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία της πόλεως. Δέησις, δοξολογία προς τον Αναστάντα Κύριο ο Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας διακήρυξε «συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει» και έτσι ενωμένοι ψυχικά να διακηρύξουμε ότι η αγάπη του Αναστάντος Χριστού είναι η πιο όμορφη αρετή η πιο μεγάλη χαρά του ανθρώπου.

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Ο Εσπερινός της Κυριακής του Πάσχα (της Αγάπης).Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Εσπερινός της Κυριακής του Πάσχα ή της Αγάπης στην Ιερά Μητρόπολη μας με επίκεντρο την πόλη της Σάμου όπου ο Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης χοροστάτησε στον μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Στο τέλος της χαρμόσυνης και Αναστάσιμης ακολουθίας έγινε η συνάντηση όλων των ενοριών της πόλεως με τις εικόνες τις Αναστάσεως και τα Ιερά Λάβαρα στην πλατεία «Πυθαγόρα».
Ο Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας απεύθυνε Πασχάλιο Μήνυμα περί του «καινού ανθρώπου» και διένειμε σε όλους πασχαλινά αυγά.


Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Το Άγιο φώς στη Σάμο.Το Άγιο Φώς έφτασε στην Σάμο με ελικόπτερο του στρατού μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ Ευσέβιος το παρέλαβε από τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου και με την απόδοση τιμών Αρχηγού κράτους, παρουσία των τοπικών Αρχών και πλήθους λαού μεταφέρθηκε στις ενορίες του Νησιού μας, ενώ σκάφος του λιμενικού το μετέφερε στους Φούρνους και στην Ικαρία.

Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ .Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πού ἑορτάζουμε σήμερα πανηγυρικά, εἶναι ἡ βάση τῆς πίστεώς μας. Πιστεύουμε σέ ἕνα ἀληθινό, ζωντανό Θεό, ὁ ὁποῖος ἔγινε καί ἄνθρωπος καί μέ τήν θέλησή Του ὡς Θεάνθρωπος καταδέχθηκε, τά ἄχραντα Πάθη, ἀπέθανε ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί ἐνταφιάσθηκε στό μνῆμα, ἀπό τό ὁποῖο ἀναστήθηκε μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρες γιά τή σωτηρία μας.
Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μέ τόν σταυρικό του θάνατο ἀπενεργοποίησε τήν σύνδεση τοῦ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας μέ τόν ἄνθρωπο. Μέ τήν Ἀνάστασή Του ἀνέστησε τήν ἀνθρώπινη φύση, ἐλεύθερη καί δυνατή, ὥστε ἄν θέλει ὁ ἄνθρωπος, νά παραμένει ἑνωμένος μέ τόν Χριστό μέσα ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας ἐργαζόμενος γιά τήν σωτηρία του ἤ νά πράττει ἀπό μόνος του τήν ἁμαρτία δίνοντας δικαίωμα στόν διάβολο νά τυρανᾶ τή ζωή του.
 Ἀντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πώς ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τήν ἀμετάκλητη νίκη ἐπί τοῦ διαβόλου, ἀλλά καί τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, πού προέρχονται ἀπό αὐτόν. Καί ὅπως σέ κάθε ἐποχή, πολύ δέ περισσότερο σήμερα, ἔχουμε ἀνάγκη νά βιώσουμε στή ζωή μας μιά τέτοια νίκη μέ ὅλες τίς σωτήριες συνέπειές της γιά τή ζωή μας. Ὅταν ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ κυριαρχεῖ στήν καρδιά μας, τότε χωρίς νά ἀγνοοῦμε τήν ζοφερή πραγματικότητα, πού μᾶς κυκλώνει, ἔχουμε τήν δυνατότητα νά τήν ὑπερβαίνουμε μέ τό φῶς, που ἀκτινοβολεῖ στήν ψυχή μας ὁ ἀνάστάς Χριστός καί μέ τήν εἰρήνη, πού χαρίζει στίς καρδιές μας.
Τό φῶς τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ καί ἡ εἰρήνη Του εἶναι τά δύο μεγάλα δῶρα αὐτῆς τῆς ἑορτῆς πρός ὅλους μας.
Αὐτά δέχθηκαν καί οἱ Μαθητές Του. Στήν ἀρχή δυσπίστησαν, ἀλλά γρήγορα ἀναγνώρισαν τόν ἀναστημένο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.
Ἐνῶ πρίν τήν Ἀνάσταση ἦταν ἀπελπισμένοι καί δειλοί μπροστά στήν ἐξουσία τοῦ κακοῦ, πού φαινόταν ὅτι ὑπερίσχυε καί προτίμησαν φοβισμένοι νά κλειδωθοῦν σέ ἀσφαλῆ χῶρο, ἐντούτοις ἡ παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἀνάμεσά τους αὔξησε τήν πίστη τους καί τούς γέμισε μέ ἐλπίδα, γενναιότητα καί θάρρος.
Μάλιστα δέ πολλοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, παλαιότεροι καί νεώτεροι μέ πρῶτον τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο διακηρύττουν, ὅτι ἡ ψυχική αὐτή μεταστροφή τῶν Ἀποστόλων, ἡ μεταβολή στή ζωή τους, πού ἀπό φοβισμένοι μαθητές ἔγιναν διαπρύσιοι κήρυκες τῆς Ἀναστάντος Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου Του, ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς ἰσχυρότερες ἀποδείξεις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἔναντι ὅλων ἐκείνων, πού μέ τά λόγια καί τίς πράξεις τους τήν ἀρνοῦνται ἤ τήν ἀμφισβητοῦν.
Ὁ Χριστός Ἀνέστη καί μαζί Του ἀναστήθηκε ἡ ζωή, ἡ ἐλευθερία, ἡ ἐλπίδα καί ἡ χαρά στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Μόνο πού γιά νά γευθεῖ κάποιος τά δῶρα αὐτά τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, πρέπει νά ἀκολουθήσει τούς Μαθητές Του. Ἔτσι ὅταν πιστεύσει μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς καρδιᾶ του στόν Χριστό καί ἑνωθεῖ μέσῳ τῆς θείας κοινωνίας μαζί Του τότε θά μεταβάλει τόν φόβο, τήν δειλία καί τήν ἀπελπισία, πού ἐκπέμπει ἡ σύγχρονη πραγματικότητα τῆς κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης πού βιώνουμε,  σέ θάρρος, γενναιότητα καί ἀνδρεῖο φρόνημα, ὥστε νά ἀγωνισθεῖ γιά τήν ζωή.
Αὐτό τό νόημα ἔχει καί ὁ διάλογος τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ μέ τόν πρωτόπλαστο Ἀδάμ κατά τήν συνάντησή τους στόν Ἅδη, ὅπως ἀκριβῶς τόν περιγράφει ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου στόν λόγο του γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ: «Εσένα, Αδάμ, σε προστάζω: σήκω από τον αιώνιο ύπνο σου. Δεν σε έπλασα, για να μένεις φυλακισμένος στον Άδη. Ανάστα εκ των νεκρών, γιατί εγώ είμαι η ζωή των θνητών. Σήκω επάνω, πλάσμα δικό μου, σήκω επάνω συ που είσαι η μορφή μου, που σε δημιούργησα κατ’ εικόνα μου. Σήκω να φύγουμε από εδώ...Από τον θάνατο στη ζωή. Από τη φθορά στην αφθαρσία. Από το σκοτάδι στο αιώνιο φώς. Από την οδύνη στην ελευθερία. Από τη φυλακή του Άδη στην άνω Ιερουσαλήμ. Από τα δεσμά στην άνεση. Από τη σκλαβιά στην τρυφή του Παραδείσου. Από τη γη στον ουρανό.»
Αὐτά ὁ Χριστός τά λέει στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς. Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἐκπροσωπεῖται στήν ἀνάσταση ἀπό τόν πρωτόπλαστο Ἀδάμ. Γι’ αὐτό καί στήν εἰκόνα τῆς ἀνάστάσεως, ὁ Χριστός κρατάει ἀπό τούς καρπούς τῶν χεριῶν τούς πρωτοπλάστους Ἀδάμ καί Εὔα καί στό πρόσωπό τους ἀνεγείρει καί ἀνιστᾶ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, ἀπό τόν θάνατο στή ζωή καί ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς.
Σέ λίγο θά κρατήσουμε τίς λαμπάδες μας ἀναμμένες μέ τό ἅγιο φῶς, πού κι ἐφέτος μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἐλάβαμε ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο, πού συμβολίζει τό ἀνέσπερο Φῶς, Τόν ἀνάστάντα Κύριό μας. Τό φῶς αὐτό εἶναι τό σύμβολο τῆς νίκης ἐπί τοῦ σκότους, τοῦ σκότους πού συμβολίζει τό κακό στή ζωή μας. Καί ἔχει μία ἰδιαίτερη δυναμική τό φῶς. Ἡ κάθε λαμπάδα, χωρίς νά χάσει τό δικό της φῶς μεταλαμπαδεύει στίς ἄλλες λαμπάδες τό φώς, ἀπό τό ἕνα κεράκι γίνεται θάλασσα φωτός, κάτι πού συμβολίζει, πώς τό φώς τοῦ Χριστοῦ μεταδίδεται ἀπό ψυχή σέ ψυχή καί μαζί του μεταδίδεται καί ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ καί τό θάρρος καί ἡ γενναιότητα, πού ἐκεῖνος μᾶς χαρίζει.
Ἀκολούθως δέ θά ἐξέλθουμε γιά νά προϋπαντήσουμε τόν Ἀναστάντα Χριστό, πού ἔρχεται «νικητής καί ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ.) καί καθώς θά προχωροῦμε στό σκοτάδι μέ τίς λαμπάδες μας ἀναμμένες θά μιμηθοῦμε τήν νικηφόρο προέλασή Του στόν Ἅδη καί θά διατρανώσουμε μέ τόν πιό εὔγλωττο τρόπο, πώς ὅπως τότε στόν Ἅδη ἔτσι καί σήμερα καί πάντοτε ἡ ἄκτιστη φωτοχυσία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ διαλύει τό σκοτάδι, καταπατεῖ τόν θάνατο, καταργεῖ τόν διάβολο, ἀπομακρύνει τόν φόβο καί παρέχει σέ ὅσους βιώνουμε τήν παρουσία Του χαρά, εἰρήνη, πνευματική ἀναβάθμιση, ποιοτική συγκρότηση, ἀρκεῖ νά ὑπάρχει ἀναμμένη κάι στήν καρδιά μας ἡ ἀναστάσιμη λαμπάδα, πού κρατοῦμε στά χέρια μας.
«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός»!
Ἄς παραμερίσουμε λοιπόν τά σκοτάδια, ἀδελφοί μου.
Ἄς ἀξιοποιήσουμε τήν εὐκαιρία, πού μᾶς δίνει σήμερα ὁ ἐκ νεκρῶν ἀναστάς Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἀντί νά ἀσχολούμαστε μονομερῶς μέ τό ζοφερό σκοτάδι, πού ἀπειλεῖ τή ζωή μας, νά ἀνάψουμε μία-μία, ὅλες τίς ἀναστάσιμες λαμπάδες τῶν ψυχῶν μας καί τότε θά ἀλλάξουν ὅλα, ἀφοῦ θά λάμψῃ καί πάλι ἡ συνειδητή Ὀρθόδοξη πίστη μας καί ἡ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως.
Θά ὑπερισχύσει ἡ ἀγάπη στό μίσος. Ἡ καλωσύνη στήν ἔχθρα. Ἡ χαρά στή θλίψη. Ἡ εὐθυμία στήν ἀθυμία. Ἡ ταπείνωση στόν ἐγωϊσμό. Θά ὑπερισχύσει ἡ ἐλπίδα στήν ἀποκαρδίωση. Ἡ δημιουργικότητα, στήν τεμπελιά καί τήν ῥαστώνη. Ἡ φιλανθρωπία καί ἡ ἐνεργος ἀλληλεγγύη στόν ἀτομισμό. Ἡ σωφροσύνη στίς πρόσκαιρες ἡδονές. Ἡ ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, στίς μέριμνες καί τό φόβο τοῦ μέλλοντος. Ἡ πνευματική ἐγρήγορση στό ὑλιστικό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας. «Ἀποθώμεθα οὖν τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός» (Ῥωμ. ιγ΄13-14).
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί
Ἄς γεμίσουμε τίς καρδιές μας ἀπό τό ἐλπιδοφόρο καί χαροποιό φῶς τῆς Ἀναστάσεως.
Καλό Πάσχα Ἀδελφοί. Χριστός Ἀνέστη!
Χριστός Ἀνέστη στήν καρδιά καί στήν ψυχή μας
Χριστός Ἀνέστη στήν Ἑλλάδα μας!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ
Ὁ Ἐπίσκοπός Σας
† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος