Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Η ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ


Ἡ λήξη, γιά τήν φε­τινή ἱ­ε­ρα­πο­στο­λική χρο­νιά, τῶν Ἐνοριακῶν Κα­τη­χη­τι­κῶν Συ­νά­ξεων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Σά­μου καί Ἰ­κα­ρίας, πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε τό Σάββατο 5 Μαΐου  στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ.
Τά μέλη τῶν Κα­τη­χη­τι­κῶν Συ­νά­ξεων, πού λει­τούρ­γη­σαν στίς Ἐ­νο­ρίες τοῦ Βα­θέος, τοῦ Καρ­λο­βά­σου, τοῦ Πυ­θα­γο­ρείου, τοῦ Μα­ρα­θο­κάμ­που, τῶν Μυ­τι­λη­νιῶν, τῶν Κον­ται­ῒ­κων, κ.α. είχαν τήν εὐ­και­ρία νά συ­νο­μι­λή­σουν μέ τόν Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη μας κ.κ.Εὐ­σέ­βιο, νά ἀ­κού­σουν τίς πα­τρι­κές του νου­θε­σίες καί τέ­λος νά πε­ρά­σουν λί­γες ὥ­ρες εὐχάριστες, μέσα στό ἤρεμο και κατανυκτικό περιβάλλον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.