Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Συγχαρητήριος Ἐπιστολή τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.κ. Εὐσέβιον γιά τήν Ἔκθεσιν πεπραγμένων 2012.Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενιικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας θερμή ἐπιστολή στήν ὁποία τόν συγχαίρει ἐγκαρδίως γιά τό ὅλο ποιμαντικό, φιλανθρωπικό καί ἱεραποστολικό ἔργο πού ἐπιτελέσθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας κατά τό παρελθόν ἔτος 2012, σύμφωνα καί μέ τήν ἀποστελεῖσα πρός Αὐτόν, κατά τίς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, «Ἔκθεσιν πεπραγμένων διά τό ἔτος 2012», ἡ ὁποία ἐτέθη καί ὑπ’ ὄψιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.
Στήν δισέλιδη ἐπιστολή Του ὁ Παναγιώτατος καταλήγει ὡς ἐξῆς: «Ἐφ’οἷς πᾶσιν ἀναπέμποντες, ἐν πρώτοις δόξαν καί αἷνον τῷ Πατρί τῶν Φώτων, ἐξ Οὗ πᾶν δώρημα τέλειον, ἐκφράζομεν εἶτα τήν ἱκανοποίησιν καί πολλήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς διά τά ἐπιτελεσθέντα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ Ἐπαρχίᾳ κατά τό διαρρεῦσαν ἔτος ,βιβ΄, ὡς περιγράφονται ἐν τῇ ὑμετέρᾳ ἐκθέσει καί ἐν ἀγαθῇ ἀδελφικῇ καί πατρικῇ καρδίᾳ ἐπιδαψιλεύομεν τῷ μέν φιλοχρίστῳ ὑμῶν κλήρῳ καί λαῷ ὁλόθυμον τήν πατρικήν καί Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐχήν καί εὐλογίαν, τῇ ὑμετέρᾳ δέ φίλῃ Ἱερότητι ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐν τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, τῷ ἀρχηγῷ καί τελειωτῇ τῆς ζωῆς καί μόνῳ κριτῇ τῆς διακονίας ἑκάστου ἐξ ἡμῶν, Ὧι ἡ δόξα καί τό καράτος καί ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις καί Ἡ εὐχαριστία νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.»