Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Επιστολή διαμαρτυρίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας για την επιχειρούμενη συνένωση του Τμήματος Στατιστικής και Ἀναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αἰγαίου.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσέβιος παρακολουθώντας μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἀπό καιροῦ τήν ὑπόθεση τῆς ἐπιχειρούμενης συνένωσης τοῦ Τμήματος Στατιστικῆς καί Ἀναλογιστικῶν-Χρηματοοικονομικῶν Μαθηματικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου, πού ἑδρεύει στό Καρλόβασι τῆς Σάμου μέ τό Τμῆμα Μαθηματικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου καί κατόπιν συναντήσεων καί ἐπικοινωνίας μέ διαφόρους ἁρμοδίους φορεῖς ἀπέστειλε πρός τόν Ὑπουργόν Παιδείας τήν κάτωθι ἐπιστολήν:«Σέ μιά ἐποχή, πού οἱ ἀξίες ἀμφισβητοῦνται, οἱ θεσμοί διακυβεύονται, ἡ οἰκονομική κρίσις μαστίζει τίς περισσότερες οἰκογένειες τῶν Νησιῶν μας, μέ τά δυσβάστακτα χρέη, τίς διάφορες οἰκονομικές ὑποχρεώσεις, ἀλλά τήν ἀνεπαρκῆ σύνδεση τῶν Νησιῶν μας μέ τό κέντρο, τήν αὔξηση τῶν ναύλων καί τῶν εἰσιτηρίων, τήν ὑποβάθμιση τῶν θαλασσίων καί ἀεροπορικῶν συγκοινωνιῶν, τό κλείσιμο ὑπηρεσιῶν καί φορέων ἔρχεται τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μέ τό σχέδιο ΑΘΗΝΑ καί προτείνει τήν συνένωση τοῦ Τμήματος Στατιστικῆς καί Ἀναλογιστικῶν-Χρηματοοικονομικῶν Μαθηματικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου, πού ἑδρεύει στό Καρλόβασι τῆς Σάμου μέ τό Τμῆμα Μαθηματικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου.
Ὡς  Ἕλληνες ἀκρίτες βιώνουμε τήν ἐγκατάλειψη ἀπό τό Κράτος καί δεχόμαστε τήν μία ταπείνωσιν μετά τήν ἄλλην!
Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, ἡ ὁποία πάντοτε μέ ὅλες της τίς δυνάμεις συμβάλλει στήν ἑνότητα, τή συσπείρωση καί τήν ἀλληλοβοήθεια μεταξύ τοῦ Λαοῦ, ἀναγκάζεται πλέον γιά μία ἀκόμη φορά νά ὑψώσει ἔντονη τήν φωνή διαμαρτυρίας, ἑνώνοντας αὐτήν μετά τῶν ἄλλων φορέων γιά νά μήν προχωρήσετε στήν συγχώνευση  τοῦ Τμήματος Στατιστικῆς καί Ἀναλογιστικῶν-Χρηματοοικονομικῶν Μαθηματικῶν.
Γιατί ἄραγε, ἕνα δυναμικό ἀναπτυσσόμενο Τμῆμα, πού ἔχει δώσει πλούσιο καί ἀξιόλογο δεῖγμα γραφῆς, πρέπει νά συγχωνευθεῖ; Ἀφ’ ᾗς στιγμῆς μάλιστα τό Τμῆμα Στατιστικῆς εἶναι τό μοναδικό στήν Ἑλλάδα, πού συνδυάζει μέ ἑνιαῖο καί μελετημένο τρόπο τά ἀναλογιστικά, τά χρηματοοικονομικά, τήν στατιστική καί τά μαθηματικά, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ σύγχρονη διεθνής ὀπτική καί ἤδη ἔχει ἀναγνωρισθεῖ διεθνῶς;
Παρακαλοῦμε λοιπόν τό Τμῆμα Στατιστικῆς καί Ἀναλογιστικῶν-Χρηματοοικονομικῶν Μαθηματικῶν Σάμου νά παραμείνει ἀνεξάρτητο καί νά συνεχίσει τήν αὐτόνομη πορεία του, διότι τοῦτο θά ὠφελήσει ὄχι μόνο τούς κατοίκους τοῦ ἀκριτικοῦ μας Νησιοῦ, ἀλλά τήν καθόλου Ἑλληνική Κοινωνία, καθώς παρέχει στήν νέα γεννιά εὑρεία μόρφωση καί συμβάλλει οὐσιαστικά στήν ἀναπτυξιακή πορεία τῆς Χώρας μας, πολλῷ δε μᾶλλον ἀποτελεῖ κίνητρο ἀνάπτυξης καί γιά τήν τοπική κοινωνία καί τά Νησιά μας».