Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου στήν Ἰκαρία (12-17 Ἰουλίου 2013).Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπισκέφθηκε τήν Ἰκαρία ἀπό 12 ἕως καί 17 Ἰουλίου 2013.

Κατά τήν ἐξαήμερη παραμονή του στήν Ἰκαρία:

● Ἐτίμησε μέ τήν παρουσία του  τό ἰατρικό-καρδιολογικό συνέδριο, τό ὁποῖο κατ’ ἔτος διοργανώνεται στόν Ἀρμενιστή τῆς Ἰκαρίας, ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Ἰατροῦ-Καθηγητοῦ κ. Χριστοδούλου Στεφανάδη, τό ὁποῖον ἐφέτος ἐρευνοῦσε τά αἴτια τῆς παρατητούμενης μακροζωΐας τῶν Ἰκαρίων καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό καλωσορίζοντας ἐκ μέρους τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας τούς διακεκριμμένους Συνέδρους στό «μικρό ἀλλ’ ἀνδρεῖο Νησί τῆς Ἰκαρίας» (12/7)

● Ἐπισκέφθηκε τήν Ἱ. Μ. Ὁσίας Θεοκτίστης στήν Πηγή Ἰκαρίας καί τήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Μοντέ Ἰκαρίας, ὅπου καί συνεκάλεσε Σύναξη τῶν Ἱερέων τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Εὐδήλου καί Ῥαχῶν. (13/7)

● Τήν Κυριακή 14 Ἰουλίου 2013 τό πρωΐ, ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέντος Ἱ.Ν.Ἁγίων 12 Ἀποστόλων στόν Ἅγιο Κήρυκο. Τό  ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας, ὅπου προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῶν Ἁγίων, ἐνῶ  τήν ἑπομένην, Δευτέραν 15ην Ἰουλίου ἐλειτούργησε εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναό.


● Τήν Τρίτην 16ην Ἰουλίου συνεκάλεσε στόν Ἅγιο Κήρυκο Σύναξη τῶν Ἱερέων τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας,  εἰς τούς ὁποίους, ὅπως συνέβη καί τούς Ἐφημερίους τῶν ἄλλων Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν ἔδωσε συμβουλές γιά τήν ποιμαντική διακονία τους κατά τήν περίοδον τοῦ θέρους.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι στίς Ἱερατικές αὐτές Συνάξεις ὁ Σεβασμιώτατος ἐξῆρε τήν σπουδαιότητα τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου πού διεξάγει ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία μέ τή διανομή τροφίμων καί εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης ἀπό τό Κοινωνικό της Παντοπωλεῖο «ΑΓΑΠΗ», ἐνίοτε καί σέ συνεργασία μέ κοινωνικούς φορεῖς, πρός ἀνακούφισιν τῶν ἀπόρων οἰκογενειῶν τῶν Νησιῶν μας, ἐνῶ ἐζήτησε ἀπό τούς Ἱερεῖς καί τῶν τριῶν Ἀρχιετατικῶν Περιφερειῶν τήν συνεργασία τους γιά τήν κατα δύναμιν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐμπεριστάτων Ἀδελφῶν μας, ἀλλά καί φιλότιμη συμπαράστασή τους πρός ἀρτιωτέραν κάλυψιν τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν κατοίκων, ἀλλά καί τῶν πολυπληθῶν ἐπισκεπτῶν τῆς Ἰκαρίας, ἕνεκα τῶν συνεχῶς αὐξανομένων Ἐφημεριακῶν κενῶν.
● Ἀκολούθως τήν ἴδια ἡμέρα ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος στόν Ἅγιο Κήρυκο Ἰκαρίας, ὅπου ἐνημερώθηκε γιά τήν ἀκριβῆ τήρησιν τοῦ προγράμματος λατρευτικῆς ἐξυπηρέτησης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί εἶχε συνεργασία γιά θέματα ἀφορῶντα στήν ἀνακαίνιση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

● Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 16ης Ίουλίου 2013 ἐδέχθη στό Γραφεῖον τοῦ Ἐπισκοπείου Ἰκαρίας τόν ἀξιότιμο κ.κ. Χριστόδουλο Σταυρινάδη, Δήμαρχο Ἰκαρίας μετά τοῦ ὁποίου στυνεργάσθηκε ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος Ἐκκλησίας καί Δήμου καί ἀκολούθως μετέβη στήν Ἀρέθουσα Ἰκαρίας, ὅπου προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἐνοριακό Ἱ. Ν. Ἁγίας Μαρίνης.

● Τήν Τετάρτη 17 Ἰουλίου τό πρωϊ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μαρίνης ἐλειτούργησε στήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος Ἰκαρίας καί ἀκολούθως προέστη τῆς Δοξολογίας καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως, πού ἔγιναν στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν της 101ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Νήσου ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό(17 Ἰουλίου 1912).

●Στή διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν Ἰκαρία ὁ Σεβασμιώτατος ἐκτός τῶν ἄλλων εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει μέ τίς Ἀρχές τῆς Νήσου διά ἀπό κοινοῦ ἐνδιαφέροντα θέματα, καθώς καί μέ μέλη ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν καί ἁπλούς Χριστιανούς πρός ἐπίλυσιν θεμάτων τους.

● Τέλος κατά τήν διάρκεια τοῦ πλοῦ τῆς ἐπιστροφῆς πρός τήν Σάμον τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 17ης Ἰουλίου 2013 καί κατόπιν παρακλήσεως τῶν κ.κ. πλοιάρχων καί τῶν πληρωμάτων τοῦ πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» ἐτέλεσε στήν Γέφυρα τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ πρός εὐλογίαν τους.